Menjador

 

Menú del mes d'octubre

 

Informacions

Aquest curs 2021 - 2022 BO i SA serà l'empresa que gestionarà el servei de menjador de la nostra escola. (www,boisa.cat)

BO i SA es una empresa especialitzada en l’elaboració d’àpats saludables per a col·lectius, utilitzant matèries primeres de qualitat sense conservants, colorants i a ser possibles lliures d’al·lèrgens. Tenen una atenció personalitzada i directe amb els pares en els casos dels alumnes que per prescripció mèdica necessiten un menú especial. Tanmateix disposen d'una coordinadora pedagògica que dona suport i formació continuada als monitors i els ajuda a desenvolupar el projecte educatiu del servei de menjador.

 Tant el servei de menjador com el servei de monitoratge, seguiran les pautes establertes en el Pla de Funcionament del Menjador elaborat per l'equip directiu de l'escola amb la col·laboració de BO i SA, i aprovat des del consell Escolar.

 BO i SA gestiona tot el servei a través d'un aplicatiu web. Tots els alumnes que vulguin fer ús del servei de menjador tindran un perfil dins l'aplicatiu on constarà els dies que es queden a dinar, les possibles al·lèrgies que tingui, el número de compte, gestió de beques, informes (normalment a mitjans i final de curs) ...etc.

Per tal de poder gestionar-ho tot correctament cal que tots els alumnes que faran ús d'aquest servei, siguin fixes o eventual, formalitzin la inscripció a l'aplicatiu. Durant el curs qualsevol modificació que és vulgui fer, és realitzarà a través d’aquesta plataforma. Per formalitzar la inscripció es demanarà el curs i el grup, si hi ha algun alumne que encara no sap a quin grup pertany ha de posar el grup A i modificar-ho després si fos necessari. El més important és que tots els alumnes estiguin registrats al web.

 El sistema de cobrament es realitzarà directament des de BO i SA mitjançant domiciliació bancària i per més vençut segons els dies que s’hagi fet ús del servei de menjador. 

Tota la informació sobre el pla de menús, com inscriure's al menjador, preus, noticies,etc. la trobareu a: www.boisa.cat   CODI CENTRE: MIG113

 

Preus de menjador

Els preus de menjador per al curs 2020/2021són:
  • Fixe: 5.95€
  • Eventual: 5.95€
  • Recàrrec per despesse de devolució de rebut 6.00€

Ajuts

Es poden sol·licitar ajudes per a beques de menjador al Consell Comarcal del Gironès.

Inscripcions

▪ Tots els alumnes de l’Escola poden fer ús del servei de menjador de forma fixa o
eventual.
▪ Tots alumnes, fixos i eventuals, s’han d’inscriure al servei de menjador . Cal
formalitzar l’alta a través de la web boisa.cat. CODI CENTRE MIG113
▪ Si durant el curs escolar hi ha algun canvi en les dades d’inscripció, cal que fer la
modificació a través de la web boisa.cat.
▪ Si un alumne es vol donar de baixa del menjador, ho ha de comunicar
anticipadament i per escrit a la coordinadora del menjador.
▪ Tots aquells alumnes que utilitzin el menjador de forma esporàdica cal que estiguin
inscrits al servei de menjador i avisar el dia d’ús del servei al servei bon dia o via
correu electrònic a migdia@boisa.cat, abans de les 9.30 del dia en qüestió.
▪ Si un alumne per diferents motius va a escola més tard però es vol quedar a dinar
cal que ho faci saber a la coordinadora del menjador a primera hora del matí.

Cobrament del servei

El rebut de cada mes serà el resultat de multiplicar el preu del menjador pels dies
d’assistència.
▪ El cobrament dels rebuts als alumnes es farà mitjançant domiciliació bancària i per
mes vençut.
▪ Per extremar les precaucions del COVID-19 no hi haurà venda de tiquets.
▪ En el cas que un alumne sigui beneficiari d’una beca o gratuïtat del menjador, el
preu del rebut es modificarà d’acord amb l’ajut concedit.
▪ En els casos de rebuts retornats es farà arribar un comunicat a la família i aquesta
disposarà de 4 dies laborables per passar -lo a pagar en efectiu a la coordinadora del
menjador.
▪ Si el rebut retornat no ha estat pagat durant aquest 4 dies, l’alumne no es podrà
quedar al menjador fins que saldi aquest deute.
▪ Els alumnes amb rebuts pendents de pagament no podran fer ús del servei de
menjador fins que no hagin pagat el que deuen.

Suggeriments i reclamacions

▪ Tots els suggeriments o reclamacions relacionats amb el servei de menjador ho
podeu fer a través de la pàgina web de BO i SA o de l’e-mail de l’AMPA.
▪ La coordinadora del menjador està a disposició dels pares i mares cada dia de
9:30 a 10h i de 12:30 a 15:00 hores de la tarda al telèfon 606 049 548, per tal
d’aclarir dubtes o per concertar una entrevista.